AFP-ovi uređivački i etički standardi

AFP-ova svetska mreža novinara i urednika koji proveravaju činjenice prati standarde postavljene u AFP-ovom Priručniku za proveru činjenica, AFP-ovim Uređivačkim standardima i najboljim praksama i AFP-ovoj Povelji.

Agencija ima jedinstven status prema francuskom zakonu koji propisuje da AFP ni pod kojim okolnostima ne može biti pod uticajem komercijalnih, političkih ili ideoloških interesa koji bi mogli da ugroze tačnost ili objektivnost informacija koje pruža.

AFP-ov Priručnik za proveru činjenica

Priručnik postavlja našu misiju kao novinara za proveru činjenica. Ona uključuje davanje prioriteta tvrdnjama koje bi mogle naneti štetu, uravnoteženo izveštavanje i stalno vođenje računa o tačnosti.

U priručniku se detaljno objašnjava kako izabrati tvrdnje za proveru činjenica, kako potkrepiti činjenicama i napisati članke provere činjenica, zatim se podiže svest o opasnosti pristrasnog potvrđivanja i naglašava naša dužnost da vodimo računa o osobama obuhvaćenim našim istragama.

Ovde možete pročitati više o tome kako istražujemo tvrdnje i pišemo članke provere činjenica.

Urednički standardi i najbolje prakse

AFP-ovi timovi za proveru činjenica takođe poštuju Uređivačke standarde i najbolje prakse Agencije koji postavljaju principe kojima se vodi njena uređivačka praksa i koji počivaju na posvećenosti pružanju tačnog, nepristrasnog i uravnoteženog izveštavanja. 

U nastavku je navedeno 10 vodećih principa koji čine kamen temeljac politike Agencije. Nepoštovanje ovih principa može dovesti do sankcija: 

  1. Od novinara AFP-a se očekuje da pruže tačno, uravnoteženo i nepristrasno izveštavanje i da brzo i transparentno ispravljaju greške.
  2. Novinari AFP-a moraju da govore nezavisnim glasom, bez predrasuda, pristrasnosti ili spoljnih uticaja. Ne mogu biti primorani da izvrše zadatak koji je protivan njihovoj savesti.
  3. Novinari AFP-a moraju da štite poverljivost izvora i nikada ne smeju da ih svesno dovode u opasnost.
  4. Novinari AFP-a moraju poštovati pravilo pretpostavke nevinosti.
  5. Novinari AFP-a dužni su da tragaju za istinom, a ne da pasivno prenose informacije onako kako su im predstavljene. Trebalo bi da preispituju svoje izvore i činjenice.
  6. Foto i TV novinari AFP-a ne smeju da vrše izmene na slikama ili video snimcima i ne smeju da ih montiraju na način koji bi izmenio njihovo značenje. Novinari koji pišu tekstove ne smeju da manipulišu citatima.
  7. Novinari AFP-a moraju transparentno identifikovati svoje izvore informacija i ne smeju plagirati. Nikada ne smeju da predaju priču izvoru na odobrenje.
  8. Novinari AFP-a moraju da ispolje osetljivost u pristupu žrtvama ili njihovim bližnjima i da izbegavaju da narušavaju trenutke lične žalosti. Moraju biti posebno pažljivi kada intervjuišu ili snimaju decu i, kad god je to moguće, pribaviti saglasnost roditelja.
  9. Novinari AFP-a moraju da se predstave. Ne smeju se koristiti lukavstvima osim u izuzetnim okolnostima kada to odobri uređivačko rukovodstvo.
  10. Informacije koje su prikupili novinari AFP-a ne koriste za ličnu korist niti svoj položaj koriste za finansijsku korist. Ne plaćaju izvore.

Politika Uređivačkih standarda i najboljih praksi takođe uspostavlja poseban skup standarda koji se odnose na ponašanje zaposlenih kako bi se zaštitila nepristrasnost izveštavanja agencije. Oni uključuju: prijavljivanje svakog sukoba interesa koji može uticati na njihov rad; staranje o tome da njihovi spoljni interesi, aktivnosti i lične izjave ne dođu u sukob sa interesima ili reputacijom nepristrasnosti AFP-a; stroga pravila oko neprihvatanja gostoprimstva i poklona od izvora. Puni detalji o pravilima ponašanja zaposlenih mogu se naći u četvrtom odeljku dokumenta o politici.

Povelja

Povelja AFP-a sadrži etičke principe kojima se AFP vodi u čitavom svom radu kao višejezična, multikulturalna novinska agencija čija je misija da pruži tačno, uravnoteženo i nepristrasno izveštavanje o globalnim događajima.

U njoj se iznosi dužnost agencije da traži i objavi istinu i da govori nezavisnim glasom bez političkog, komercijalnog ili ideološkog uticaja. Ove obaveze u pogledu tačnosti i objektivnosti su centralni deo osnivačkog statuta AFP-a.

Povelja takođe iznosi AFP-ovu posvećenost podržavanju slobode izražavanja i prava novinara i odbacuje diskriminaciju na osnovu rase, pola, nacionalnosti, vere, seksualne orijentacije ili bilo kog drugog faktora.

Saradnja sa zajednicom koja proverava činjenice radi očuvanja standarda

Pored uspostavljanja sopstvene politike za očuvanje uređivačkih i etičkih standarda, AFP je preuzeo vodeću ulogu u razvoju projekta European Fact-Checking Standards Network Project (Evropske mreže standarda za proveru činjenica - EFCSN) koji je ustanovio kodeks standarda za nezavisne organizacije za proveru činjenica u Evropi.

Evropski kodeks standarda utvrđuje posvećenost transparentnosti, nepristrasnosti i novinarskoj izvrsnosti u naporima za borbu protiv dezinformacija. Ako verujete da je AFP prekršio Kodeks, možete obavestiti EFCSN ovde.

AFP je takođe potpisnik Kodeksa principa Međunarodne mreže za proveru činjenica (International Fact-Checking Network’s code of principles). Ovaj kodeks obavezuje na: nepristrasnost i pravičnost, transparentnost izvora, transparentnost finansiranja i organizacije, transparentnost metodologije i otvorenu i poštenu politiku ispravki. Ukoliko verujete da AFP nije poštovao Kodeks principa, možete direktno obavestiti IFCN ovde.

AFP je takođe partner koji podržava Inicijativu poverenja u novinarstvo (Journalism Trust Initiative), međunarodnog projekta za promociju novinarstva od poverenja kojim upravljaju Reporteri bez granica (RSF).